MAJKA SVIH ORUZJA

Rečnik

REČNIK

Rečnik pojmova iz sveta naoružanja, vojske, preživljavanja...

Ovaj rečnik će biti često dopunjavan novim pojmovima...

Pojmovi i skraćenice

Napomena:
Ovaj rečnik se sastoji od pojmova i skraćenica na srpskom i engleskom jeziku. Kod pojmova na engleskom jeziku je ispod napisan odgovarajući pojam na srpskom. Za pojedine pojmove na engleskom ne postoji odgovarajući prevod pa su značenja opisana ispod tih pojmova.

Da biste sortirali pojmove na željenom jeziku, kliknite na naslov kolone tabele.

Srpski  English  Русский  Značenje 

Aeroprofil

Airfoil

AESA radar

AESA (active electronically scanned array)

Vrsta PESA radara još jednu generaciju novija i naprednija od prostih PESA. Koristi tehnolgiju AESA (active electronically scanned array) koja širi radarski signal kroz širok opseg frekvencija, što čini da ga je veoma teško detektovati i razlikovati od elektronskih smetnji. To omogućava da korisnici radara (avioni, brodovi i PVO sitemi) koriste mnogo jači radarski signal a i dalje ostanu neotkriveni. Pre svega se koristi na stealth (radarski nevidljivim) avionima ali sve više počinju da ga koriste i sva druga vozila i objekti kojima je važno da budu što teže otkriveni.

Amfibija

Amphibious vehicle

Posebna vrsta vozila koja može da se kreće i po zemlji i po vodi (ili ispod vode). Najčešće su to vozila koja za kretanje po zemlji koriste točkove ili gusenica a za kretanje kroz vodu koriste propeler. Takođe u amfibije spadaju i hoverkrafti. A postoje i druga rešenja...
Amfibijska vozila su posebno interesantna za vojsku jer njihovo kretanje ne sprečava voda i ne moraju da se grade mostovi da bi prešli preko reke.

Antimaterijalna puška (Antimateirjalna snajperska puška)

Anti-materiel rifle (AMR)

Крупнокалиберная снайперская винтовка

Vrsta pušaka namenjenih za upotrebu protiv protivničke opreme (materijala) umesto protiv ljudstva. Ove puške su po karakteristikama i nameni donekle slične protivtenkovskim puškama. Karakteriše ih veliki kalibar i veliki domet. Zbog vrlo jakog trzaja ove puške su dizajnirane da se iz njih puca isključivo iz ležećeg položaja. Mogu da služe i često se koriste kao snajperske puške velikog dometa.

APAR radar

APAR (active phased array radar)

* isto kao: AESA radar

Artiljerija


Артиллерия

Rod kopnene vojske čija je svrha da koriste artiljerijska oruđa.

Artiljerijsko oruđe

Artillery

Артиллерийское орудие

Klasa velikog oružja čija municija prevazilazi snagu i domet pešadijskog oružja. Kada se govori o vatrenom oružju u artiljerijska oruđa spadaju oružja sa kalibrom cevi od najmanje 20mm koja se sastoje od cevi i lafeta.

Asimetrično ratovanje

Asymmetric warfare

Rat u kojem se zaraćene strane značajno razlikuju u snazi ili u načinu ratovanja. Najčešći primeri asimetričnog ratovanja su gerila, terorizam, revolucije, oružane pobune itd.
Takođe, u ovu kategoriju bi mogli da se svrstaju i ekonomski ratovi...

Automat (Mašinka)

Submachine gun (SMG)

Пистолет-пулемёт (ПП)

Balistika

Ballistics

Nauka o kretanju projektila. Bavi se lansiranjem, ispaljivanjem, letom, ponašanjem i efektom. Pre svega se bavi metcima, bombama i raketama.

Balistička raketa

Ballistic missile

Баллистическая ракета

Raketa koja leti balističkom putanjom do mete. Eventualno je upravljana samo tokom kratke inicijalne faze leta a dalje leti prema zakonima balitsike i orbitalne mehanike.

Bespilotna letelica

Unmanned aerial vehicle (UAV)

Letelica u kojoj se ne nalazi ljudski pilot. Može biti potpuno autononmna (samostalna) ili upravljana daljinski.

Bezčaurna municija

Caseless ammunition

Metci kod kojih nema čaure i ne ostaje ništa u oružju nakon opaljenja.

Bliska borba

CQC (Close Quarter Combat)

Borba na veoma malim udaljenostima. Na primer: borba u zatvorenom prostoru, borba "prsa u prsa", borba ručnim oružjem...

Borac

Combatant

Borac u oružanom sukobu.

Borba

Combat

Borba prsa u prsa

Close combat

Borbena bespilotna letelica

Combat drone

Borbena bespilotna letelica. U suštini svaki naoružani dron. Pošto su danas naoružani dronovi uobičajena pojava, najčešće se i naoružani donovi nazivaju prosto dronovi.

Borbeno vozilo pešadije

IFV (Infantry Fighting Vehicle)

Borbeno vozilo pešadije. Oklopno vozilo brže i lakše od tenka koje može da se koristi i za borbu i za prevoz pešadije. Namenjeno da se koristi u borbi zajedno sa jedinicima pešadije. Najčešći kriterijum da bi se "oklopni transporter" smatrao za "borbeno vozilo pešadije" je da je naoružan bar sa topom kalibra 20mm.

Brzina krstarenja

Cruise speed

Brzina krstarenja - Brzina pri kojoj letelica ili plovilo najefikasnije troši gorivo. Drugim rečima brzina kretanja koja je najekonomičnija za to vozilo.

Brzina zvuka

Brzina zvuka se razlikuje zavisno od supstance kroz koju zvučni talasi putuju. Kod kretanja kroz vazduh, brzina zvuka iznosi 343 metra u sekundi ili 1234 km/h.

"crne operacije"

Black Ops, Black operations

Tajne operacije vlada, vladinih agencija, vojnih organziacija, privatnih kompanija ili grupa. Ključne karakteristike "crnih operacija" je to da su prikrivene, da imaju negativan ton i da ne mogu biti pripisane organizaciji koja ih sprovodi. Glavna razlika između "crnih operacija" i onih koje su prosto tajne je to da crne operacije uključuju značajan stepen obmane, da prikriju ko stoji iza toga ili da postignu da izgleda da je neko drugi odgovoran ("false flag" operacije).
Ove operacije uobičajeno obavljaju obaveštajne i bezbedonosne službe.

Crvena tačka

Red dot sight

Vrsta refleksnog nišana kod kojeg je nišanska tačka u formi crvene LED diode. Prednost korišćenja LED diode je u njenoj izuzetno niskoj potrošnji struje. To omogućava da baterije nišana ekstremno dugo traju i da ne moraju da budu velikih dimenzija.
Crvena tačka je verovatno najlakši nišan za korišćenje i najbrže prihvatljiv za strelce početnike.

Cyber ratovanje


Cyberwarfare

Cyber ratovanje je politički motivisano hakovanje da bi se sprovela sabotaža ili špijunaža. To je jedna forma informacionog ratovanja.

Diopterski nišan

Diopter sight

Zadnji mehanički nišan sa okruglom rupom. Uspešnost diopterskog nišana se bazira na teoriji da ljudsko oko teži tome da automatski postavi prednji nišan u centar rupe zadnjeg nišana, tako da je poravnavanje prednjeg i zadnjeg nišana prosto prirodno. Diopterski nišan omogućava brzo i precizno nišanjenje ali zaklanja više vidnog polja oko mete, u poređenju sa klasičnim nišanima "U" i "V" tipa.

Diverzant

* same as: Saboteur

Диверсант

Onaj ko vrši diverziju.  Diverzanti su takođe jedno od "zanimanja" u sklopu specijalnih vojnih jedinica.

Diverzija

* same as: Sabotage

Диверсии

* isto kao: Sabotaža

Dron

Drone

* isto kao: Bespilotna letelica

Državni udar (Puč)

Coup d'état

Naglo i ilegalno preuzimanje vlasti. Obično manja grupa ljudi silom smeni sam vrh i ključne pozicije aktuelne vlast i zameni je novim vladajućim telom po svom izboru. Za razliku od revolucija, puč ne izvršavaju široke narodne mase nego najčešće pripadnici vojske i pojedinci iz aktuelne vlasti.

dvostruka akcija

Double-action

* see: Double-action only (DAO) and Double-action/single-action (DA/SA)
Ovaj pojam nije dovoljno precizan. Najčešće se pod "dvostruka akcija" podrazumevaju pištolji koji su zapravo sa mehanizmom "jednostruka akcija/dvostruka akcija" (DA/SA). Treba izbegavati ovaj pojam i koristiti precizniji.

* vidi: "samo dvostruka akcija" i "dvostruka akcija/jednostruka akcija"

dvostruka akcija/jednostruka akcija

Double-action/single-action (DA/SA)

Vrsta mehanizma okidača koji može da radi i po sistemu jednostruke akcija i kao dvostruka akcija. Ukoliko je oroz već napet, povlačenjem okidača izvršava se samo jednostruka akcija tj. oslobađanje oroza. Ukoliko oroz nije prethodno napet, povlačenjem okidača izvršava se dvostruka akcija tj. i napinjanje oroza i oslobađanje oroza.

Elektromagnetni puls (EMP)

EMP (electromagnetic pulse)

Elektromagnetni puls ili EMP je kratko razbuktavanje elektromagnetske energije. EMP može da izazove pregorevanje elektronske opreme, nestanak struje i sl. smetnje. EMP između ostalog nastaje i kao jedan od rezultata nuklearne eksplozije.

Forsaž

Afterburner

Форсаж

Dodatni uređaj na nekim mlaznim motorima, koji omogućava značajno pojačanje potiska ali uz veoma visoku potrošnju goriva i neefikasnost. Obično se uključuje tokom poletanja (radi što kraćeg poletanja) i kada je potrebno u borbenim situacijama.
Kod većine aviona, neophodno je da se uključi forsaž da bi se probio zvučni zid.

Flota

Fleet

Флот

Velika grupa brodova pod jednim komandirom.

Glavni borbeni tenk

Main battle tank

Основной боевой танк (ОБТ)

Glavni borbeni tenk. Ostali tenkovi su "laki tenkovi".

GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System)

GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System)

ГЛОНАСС (Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма)

Ruski sistem satelitske navigacije.

GPS (Global Positioning System)

GPS (Global Positioning System)

Američki sistem satelitske navigacije.

"Hanibal pred vratima"

"Hannibal ante portas"

"Hanibal pred vratima". Poznati latinski izraz koji označava paniku ili strah od nečega što sledi. Izraz su koristili Rimljani jer ih je Hanibal (kartažanski general) naučio strahu kad ih je u drugom punskom ratu napao i doveo do ruba uništenja.
U suštini, kada neko pomene "Hannibal ante portas" to znači "preti nam velika opasnost".

Hibridno ratovanje

Hybrid warfare

Гибридная война

Pojam hibridno ratovanje ima više značenja ali u svakom slučaju znači strategiju mešanja različitih vrsta ratovanja.
Može biti mešavina konvencionalnog ratovanja, iregularnog ratovanja i cyber ratovanja. Može biti kombinavanje kinetičkih napada sa podrivačkim naporima kako bi se izbeglo pripisivanje krivice i kazna.
Pojam hibridno ratovanje se takođe često koristi da opiše napade nuklearnim, biološkim, hemijskim, improvizovanim oružjem i informacionim ratovanjem.
Pojam hibridno ratovanje može biti korišćen da opiše fleksibilnu i kompleksnu dinamiku modernog borbenog prostora koji zahteva vrhunski prilagodljive i elastične odgovore.

Hipersonična brzina

Hypersonic speed

U aerodinamici se ovaj naziv obično koristi za brzine koje su visoko iznad brzine zvuka. Obično se misli na brzine od 5 maha pa naviše.

Hladni rat

Cold War

Холодная война

Neprijateljska napetost između vojnih sila zapadnog bloka (Amerika i NATO) i istočnog bloka (Sovjetski Savez i Varšavski pakt), koja je trajala približno u periodu od 1947 do 1991. Naziv "hladni" je zbog toga što nije dolazilo do direktnih vojničkih sukoba ove dve strane, već su se koristili svim drugim sredstvima.

Holografski nišan

Holographic weapon sight

Holografski nišan je sličan refleksnom nišanu s tom razlikom što se kod njega končanica ne projektuje nego je usnimljena trodimenzionalno u hologram (holografski film) koji je ugrađen u sam "prozor" nišana. Hologramska končanica izgleda kao da se nalazi u prostoru između nišana i mete.
Način korišćenja je isti kao za refleksne nišane. Prednost je u tome što je staklo čistije i providnije. Nedostatak je što više troši baterije i zahteva složeniju (možda osetljiviju) elektroniku.

Improvizovana eksplozivna naprava

IED (Improvised explosive device)

Informaciono ratovanje

Information Warfare (IW)

Vojni koncept korišćenja informacija i komunikacionih tehnologija u cilju kompetitivne prednosti nad protivnikom. Informaciono ratovanje može da uključuje sakupljanje taktičkih informacija, proveru tačnosti informacija, širenje propagande i dezinformacija da demoralizuje ili manipuliše protivnika i javnost, podrivanje kvaliteta protivničkih informacija, uskraćivanje protivniku prilike za sakpljanje informacija. Informaciono ratovanje je dosta povezano sa psihološkim ratovanjem.

Interkontinentalni balistički projektil

Intercontinental ballistic missile (ICBM)

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР)

Balistički projektil sa dometom od preko 5500 kilometara. Pre svega su dizajnirane za lansiranje nuklearnih bojevih glava. Neke od njih se ispaljuju sa kopna a neke iz podmornica.

Inženjerija

Military engineering

Инженерные войска (ИВ)

Rod vojske koji vrši tehničke zadatke izgradnje i rušenja objekata, izvršava radove suvozemnih komunikacija, logistike, pronalaženja i eksploatisanja vode, postavlja i savlađuje razne vrste minsko-eksplozivnih prepreka itd.

jednostruka akcija

single-action (SA)

Vrsta mehanizma okidača kod kojeg se povlačenjem okidača izvršava samo oslobađanje oroza. Napinjanje oroza mora biti prethodno obavljeno kao posebna akcija.
Ovaj tip mehanizma koriste praktično sve puške i neki pištolji.

Juriš

Assault

napad, juriš

Jurišna puška

Assault rifle

Автомат

Osnovno oružje pešadinca. Puška koja se koristii za gadjanje na srednjim udaljenostima ali i za borbu "prsa u prsa". Skoro sve puške ove kategorije imaju i mogućnost montiranja bajoneta.

Kolimatorski nišan

Collimator sight

"pravi kolimatorski nišan"

Vrsta optičkog nišana koji omogućava da vidite svetleću nišansku končanicu, poravnatu sa prostorom oružja, bez obzira pod kojim uglom se vaše oko nalazi. Kolimatorski nišan je "slep" jer potpuno zaklanja deo vidnog polja oko končanice. To je sa jedne strane zatvorena cev u kojoj vidite samo svetleću končanicu ali ne vidite kroz nju ništa.
Jedan od načina nišanjenja sa kolimatroskim nišanom je tako da sa jednim okom gledate u svetleću končanicu kolimatorskog nišana a sa drugim okom u metu koja se nalazi u daljini. Zatim ili naizmenično zaklapate levo i desno oko ili će naš mozak jednostavno da sklopi te dve slike i prilepi svetleću končanicu preko onoga što vidimo drugim okom. Ovo je precizno samo pod uslovom da su pravci gledanja sa oba oka paralelni. Radi mogućeg neparalalnog pravca levog i desnog oka, najpreciznije nišanjenje kolimatroskim nišanom se postiže kada se nišani sa jednim okom tako da gledate nuz rub kolimatroskog nišana i delimično vidite kolimatorsku konačnicu a delimično metu.
U poređenju sa današnjim nišanima, kolimatorski nišan i takav način nišanjenja su zastareli i izuzetno retko se sreću. Upotrebljava se na nekim artiljerijskim i protivavionskim oružjima.

prihvaćeno značenje "kolimatorski nišan"

Na srpskom pojam "kolimatorski nišan" označave celu grupu "brzih" optičkih nišana kod kojih se končanica projektuje tako da je uvek vidimo na nišanskoj liniji. Tu spadaju refleksni nišani i holografski nišani.
Za detaljnija objašnjenja pogledajte pojmove:
Refleksni nišan,
Hologramski nišan

Konjica

Cavalry

Кавалерия

"konvencionalno uzletanje i sletanje" (CTOL)

CTOL (conventional take-off and landing)

Konvencionalno uzletanje i sletanje. Klasičan avionski način uzletanja uz korišćenje duže piste. Ova skraćenica se pre svega koristi radi razlikovanja od VTOL, STOL i V/STOL letelica.

Kompartmentalizacija

Compartmentalization

Kompartmentalizacija je ograničavanje pristupa informacija određenim osobama u cilju da niko ne zna sve informacije. Kada su u pitanju vojne ili obaveštajne operacije, samo planeri operacije znaju sve informacije dok podređeni dobijaju samo deo informacija koje su im neophodne da bi obavili njihov deo zadatka. To je onaj čuveni izraz "znaš ono što treba da znaš" ("Need to know"). Narodski rečeno "da leva ruka ne zna šta radi desna".
Kompartmentalizacija takođe omogućava zloupotrebu podređenih. Pošto podređeni ne znaju sve informacije samim tim ne mogu ni da znaju krajnji cilj. Postoji mogućnost da podređeni pošteno izvršavaju svoje zadatke ali da ipak nesvesno služe nemoralnom cilju ili da kranje posledice budu one na koje inače ne bi pristali kada bi znali sve.

Kontraobaveštajna delatnost

Counterintelligence

Obuhvata sve aktivnosti koje imaju za cilj suzbijanje tuđih obaveštajnih aktivnosti. Ponekad su za ove aktivnosti zadužene posebne organizacije pod nazivom kontraobavještajna služba.

Kontraobavještajna služba

Jednostavno rečeno, bezbedonosne službe posebno zadužene za borbu protiv tuđih obaveštajnih aktivnosti.

Kopnena vojska

Army

* also known as ground forces
Vojne snage koje se bore pre svega na kopnu.

kratko uzletanje i sletanje (STOL)"

STOL (short take-off and landing)

Krstarenje

Cruise

Krstarenje, u aeronautici, je onaj deo leta letelice tokom kojeg je potrošnja goriva najefikasnija.

Krupna sačma

Buckshot

Картечь

Sačma koja se sastoji od kuglica većeg prečnika (obično od 6 do 15mm). Lovačka municija (patrone) punjene krupnog sačmom su pogodne za lov na krupnu divljač kao na primer, jelene.

Laserski nišan

Laser sight

Laserski nišan je mali laser postavljen paralelno sa cevi oružja. Laser ocrtava svetleću tačku na meti. Nema potrebe za gledanjem kroz bilo kakve sprave jer svetleća tačka pokazuje gde je oružje trenutno usmereno. Nišanjenje je moguće iz bilo kojeg položaja u kojem vidite svetleću tačku na meti.
Pošto laser ima male gubitke, tačka je vidljiva i sa velikih udaljenosti.
Za nišane se najčešće korsti crveni laser. U novije vreme su se pojavili i nišani za zelenim laserom koji je navodno više vidljiv u uslovima snažnog svetla.
Postoje i laserski nišani sa infracrvenim laserom koji je nevidljiv za ljudske oči ali je vidljiv pomoću uređaja za noćno gledanje.
Osim za gađanje, laserski nišani su i poprilično efikasno sredstvo pretnje. Kad ljudi primete da je tačka laserskog nišana na njihovom telu, osećaju više straha i spremniji su da sarađuju.

Laserski obeležavač cilja

Laser designator

Naprava koja pomoću lasera obeležava cilj koji treba biti pogođen laserski navođenom bombom ili projektilom. Koristi se nevidljivi laserski zrak.

kopneni

Lakša prenosna naprava koju koristi operativac na zemlji kako bi obeležio mete i pomogao avijaciji da ih precizno pogodi.

avionski

Takođe se koriste u avionima kao jedan od načina upravljanja projektilima. Nakon ispaljenja, pilot neprekidno nišani laserskim obeležavačem cilja u metu sve dok laserski vođeni projektil ne eksplodira.

Lidar (LIDAR)

Lidar (LIDAR - Light Detection And Ranging)

Tehnologija daljinskog "osećanja" koja meri daljinu osvetljavajući metu laserskim zrakom i analizirajući odbijenu svetlost. Iako se skraćenica LIDAR danas tumači kao "Light Detection And Ranging" (svetlosno detektovanje i merenje daljine) ona je nastala od kombinacije reči "light" i Radar što daje značenje "svetlosni radar". Lidar se popularno koristi za izradu mapa visoke rezolucije.

Lojalist

Suprotno od pobunjenik. Onaj koji je veran uspostavljenom režimu u državi ili nekoj drugoj oragnizaciji. U slučaju rušenja aktuelne vlasti revolucijom ili pučem, lojalisti su oni koji su uz staru vlast, nasuprot pobunjenicima, revolucionarima.

Lovački metak

Shotgun shell

Metak za sačmaricu tj. lovačku pušku

Lovačka puška

* same as: Shotgun * isto kao sačmarcia

Magla rata

Fog of war

Туман войны

Mah

Koristi se kao jedinica ze brzinu gde je 1 Mah tačno jednako brzina zvuka (kroz odrđenu supstancu). Kod kretanja kroz vazduh 1 Mah iznosi 343 metara u sekundi ili 1234 km/h.

Mamac (lažni cilj)

Decoy (Military dummy)

Ложная цель

Lažni vojni objekti i vozila koja služe za obmanjivanje protivnika i navođenje na pogrešne zaključke i pogrešne mete.
* vidi: Ratno lukavstvo

Mašinka

* isto kao: Automat

Mehanički nišan

Iron sight

Meka moć

Soft power

Sposobnost (neke države) da privuče i pridobije umesto da prisiljava ili daje novac kao sredstvo ubeđivanja.

Metak

Cartridge

Патрон

Tipičan metak se sastoji od čaure, inicijalne kapisle, barutnog punjenja i zrna (projektila ili sačme). Pojedine vrste metaka imaju još neke delove.

Metak s obilježavajućim zrnom

Tracer bullet (T)

Metak s pancirno-zapaljivim zrnom

Armor-piercing incendiary (API)

Metak s punom metalnom košuljicom (FMJ)

FMJ (Full Metal Jacket) cartridge


Metak čije je zrno sasvim obloženo metalnom košuljicom.
U ovo spada praktično sva municija kod koje je meko olovno jezgro barem od napred i sa strana obloženo sa tvrdim metalom (tvrđim od olova). Praktično svi standardni vojni metci imaju ovakva zrna. Cilj je pre svega da se ograniči ubojitost. Probojnost je veća ali zrno se manje širi i stvara manje rane.
U novije vreme, ova zrna se namerno dizajniraju tako da se pri pogotku u tkivo tumbaju i raspadaju tako da i pored cele metalne košuljice ipak nanose što veće rane.
* vidi: Zrno s tvrdom metalnom košuljicom

Mitraljez

Machine gun

Пулемет

Mlazni motor

Jet engine

Воздушно-реактивный двигатель (ВРД)

Motor koji stvara potisak tako što izbacuje mlaz i funkcioniše Prema Njutnovom zakonu akcije i rekacije (treći njutnov zakon). Potisak je sila reakcije koja gura motor u smeru suprotnom od smera u kojem motor izbacuje mlaz.
U grupu mlaznih motora spadaju motori: turbomlazni, turboelisni, raketni, pulsirajući mlazni, i drugi...
Mlazni motori za letelice uobičajeno izbacuju mlaz gasova (produkti sagorevanja goriva). Takođe postoje i mlazni motori koji izbacuju mlaz tečnosti. Takvi su na primer vodeni mlazni motori.

Municija

Ammunition (Ammo)

Боеприпас (Боевые припасы)

Sav "potrošni materijal" vatrenih oružja koji se troši u borbi. Uključuje metke, bombe, rakete, granate, mine...

Nadmorska visina, apsolutna visina

Altitude

Nadzvučna brzina

Supersonic speed

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization)

НАТО

Vojni savez u kojem su pre svega SAD, Kanada i zapadnoevropske zemlje. Savez je osnovan 1949. godine i trenutno ga čine 28 zemalja članica.

Nevladina organizacija (NVO)

Non-governmental organization (NGO)

Nevladine organizacije su udruženja građanja koje po definiciji nisu deo vlade niti konvencionalnog profitabilnog biznisa. S obzirom na ogroman broj ovakvih organizacija i različite vrste aktivizma kojim se bave, teško ih je precizno definisati. Jedna karakteristika koju NVO dele je to da njihov neprofitni status znači da nisu orijentisane kratkoročnim profitom nego su posvećene ciljevima koji su mnogo dalje i koji iziskuju dugogodišnju posvećenost i aktivizam.
Iako se predstavljaju kao nezavisne, nepristrasne i insistiraju da su objektivni, veliki broj njih je finansiran novcem stranih vlada što dovodi u pitanje njihovu neutralnost. Često ih smatraju ekspoziturama obaveštajnih službi vlada koje ih finasiraju. Najpre SAD a kasnije i Rusija su uveli zakone po kojima se nevladine organizacije koje dobivaju novac iz inostranstva moraju registrovati kao strani agenti.
Nevladine organizacije su potencijalno sredstvo medijskog, političkog, hibridnog ili možda nekog (još uvek neimenovanog) novog vrsta ratovanja.

Nosač zatvarača

Bolt carriers

Затворная рама

Obaveštajni podaci

Intelligence

Informacije koje su pre svega od vojnog i političkog značaja. Obično su to obaveštajne informacije sakupljenje radom obaveštajnih službi i špijunažom.

Obaveštajna služba

Intelligence agency

Obaveštajne službe su vladina organizacije odgovorne za sakupljanje, analizu, procenu i iskorišćavanje informacija i obaveštenja kao podršku sprovođenju zakona, nacionalnoj bezbednosti, odbrani i ciljevima spoljne politike.
Načini sakupljanja informacija su i javni i tajni. Mogu da uključuju špijunažu, presretanje informacija, dešifrovanje, saradnju sa drugim institucijama i procenu izvora informacija.
Obaveštajne službe mogu da obavljaju sledeće delatnosti za svoju vladu:
Analize u oblastima koej su relevantne za nacinalnu bezbednost;
Davanje ranog upozorenja za nadolazeću krize;
Služe nacionalnom i međunarodnom menadžmentu kriza pomažući da se razaznaju namere postojećih i potencijalnih protivnika;
Obaveštavaju za planiranje nacionalne odbrane i vojne operacije;
Štite osetljive informacije i tajne i od sopstvenih doušnika i od drugih državnih agencija;
Mogu delovati prikreiveno da utiču na ishode događaja u korist nacionalnih intresa ili da utiču na međunarodnu bezbednost;
Odbrana protiv napora drugih (stranih) obaveštajnih službi (kontraobaveštajna delatnost);

Obmanjivanje

Deception

* see: Ruse of war

Лживость

Delo navođenja nekoga da poveruje u nešto što nije istina.
* vidi: Ratno lukavstvo

Obojene revolucije

Colour revolution, Coloured revolution, Color revolution

"Obojene revolucije" su pojam često korišćen, u medijima, da opiše veliki broj povezanih revolucionarnih pokreta tokom zadnjih 20-ak godina. Jedna od prvih takvih se dogodila u Jugoslaviji 2000-e (bager revolucija).
Obojene revolucije pre svega karakteriše velika uloga nevladinih organizacija (NGO) i studentskog aktivizma u kreiranju ("nenasilnog") otpora vlastima. Ono što je zajedničko za sve obojene revolucije je da su sprovođene prema priručnicima i studijama Džina Šarpa (Gene Sharp) i njegove Albert Einstein Institution organizacije.
Između ostalog, obojene revolucije mogu biti operacije jedne nove nekonvencionalne vrste ratovanja u kojem nije cilj vojnički osvojiti zemlju nego zbaciti nepovoljnu i eventualno dovesti povoljniju vlast u protivničkoj državi. Od nedavo su prepoznate i počele su da se uvršćavaju u vojne doktrine kao novi oblik ratovanja.

"odeljensko automatsko oružje"

SAW (Squad Automatic Weapon)

U bukvalnom prevodu "odeljensko automatsko oružje". SAW je uloga dok je puškomitraljez vrsta oružja koja se koristi za tu ulogu.
* vidi: puškomitraljez

Odeljenski snajperista

Designated marksman

Osnovna razlika između odeljenskog snajperiste i "prostog" snajperiste je u tome što je odeljenski snajperista uloga u klasičnom manjem odeljenju vojnika i puca na komandu komandanta odeljenja, dok pravi snajperisti deluju samostalno i praktično su poseban rod vojske. Zadatak odeljenskog snajperiste je pre svega gađanje meta koje su van dometa ostatku tima. Za odeljenskog snajperistu se biraju najbolji strelci među vojnicima.

Okidač

Trigger

Спусковой крючок

Oklop

Armour

Oklopljen, oklopni

Armoured

Oklopno borbeno vozilo

AFV (armoured fighting vehicle)

Oklopno borbeno vozilo. Borbeno vozilo zaštićeno snažnim oklopom i naoružano. Ova kategorija nije precizno definisana. Tu često spadaju: borbena vozila pešadije, MRAP vozila, laki tenkovi, ubice tenkova, protivavionska samohodna oružja i sl.

Oklopni transporter

APC (armoured personnel carrier)

Vrsta oklopnog borbenog vozila namenjenog za transport pešadije do bojnog polja.

"operacije pod lažnom zastavom"

False flag

Možda najbolji prilagođeni prevod ovog izraza bi bio: operacija u uniformama sa oznakama protivnika.
Vojna ili paravojna operacija isplanirana i sprovedena tako da obmane na takav način da izgleda kao da su je isplanirali i obavili protivnici. Cilj je da se postigne određena vojno-politička (ili samo politička) situacija. Najčešće je cilj da onaj ko želi da započne rat izgleda napadnuto i da ima opravdanje za rat ili samo da se sopstvenoj strani postigne status žrtve i protivniku pripiše određena krivica koja će se kasnije politički iskorišćavati.

Optički nišan

u širem smislu

U širem smislu optički nišan je vrsta nišana koji koristi optiku, da korisniku prikaže sliku končanice poravnate sa ciljem.

u užem smislu

U Srpskom jeziku, kada se kaže "optički nišan" misli se teleskopske optičke nišane sa uvećanjem koji se koriste na snajperskim puškama

Oroz

Hammer

Курок

Pametna bomba

Smart bomb

Za razliku od nevođenih avionskih bombi koje jednostavno slede balističku putanju, pametna bomba koristi sistem vođenja koji koriguje njenu putanju da bi što preciznije pogodila metu. Kod novijih pametnih bombi se za navođenje najčešće koriste laserski obeležavači cilja i satelitsko navođenje.
Prednosti je naravno to što je manje promašaja i brže se uništi meta. Manji rizik po avijaciju jer sa manjom količinom bombi i manje aviona bombardera mora da leti. Takođe, je manja kolaterala šteta i broj civilnih žrtava tako da je i politički prihvatljivija.

Paravojska

Paramilitary

Militarizovane ili polumilitarizovane snage čija organizaciona struktura, trening, subkultura i (često) funkcija je slična profesionalnoj vojsci ali koja nije deo formalnih državnih vojnih jeinica.

PESA radar

PESA (passive electronically scanned array)

Jednostavno rečeno radar koji skenira bez fizičkog pomeranja i to radi mnogo brže nego obični radari (kod kojih se antena okreće). Baziraju se na tehnologiji antena zvanoj PESA (passive electronically scanned array).

Peta kolona

Fifth column

Пятая колонна

Grupa ljudi koja podriva veću grupu iznutra. Jednostavno rečeno izdajnici. Pojam potiče iz španskog građanskog rata 1936-e kada su četiri kolone napadale madrid a peta kolona je iznutra podrivala i sabotirala protivnike.

Pešadija

Infantry

"pešadijsko automatsko oružje (IAR)"

IAR (Infantry Automatic Rifle)

Klasa pešadijskog automatskog oružja iz programa američkih marinaca. Na pola puta između klasčnih jurišnih pušaka i lakih puškomitraljeza. Cilj ove klase oružje je pre svega da bude bolje prilagođen urbanim borbama i bržem kretanje pešadije. 

Pištolj

Handgun

Пистолет

Vrsta vatrenog oružja dizajniranog za ručno korišćenje. da može da se koristi i sa jednom i sa obe ruke.

Političko ratovanje

Political warfare

Političko ratovanje je korišćenje političkih sredstava da primora protivnika da uradi nešto po volji prve strane. Tehnke koje se koriste u političkom ratu su pre svega reči, ideje, političke odluke, diplomatija, pritisci, ekonomske mere, propaganda i psihološke operacije (Psy Ops). Njima se ciljaju vlade, vojske i generalno civilno stanovništvo. Političko ratovanje takođe uključuje veštinu ohrabrivanja prijatelja i obeshrabrivanja neprijatelja, za pomaganje jednoga i napuštaju protivnika.
Ciljevi su slabljenje i uništavanje protivnikove političke i socijalne volje i prisiljavanje ga prema tome da zauzme akciju povoljnu za interes prve strane. Konačni cilj političkog rata je da izmeni protivnikovo mišljenje i akcije prema interesima jedne strane bez korišćenja vojne sile.

Potisak

Thrust

Тяга

Potisak je sila koja gura telo.
Kod mlaznih i raketnih motora potisak je sila reakcije koja gura motor u suprotnom smeru od smera u kojem motor izbacuje mlaz (produkte sagorevanja goriva).

"prasak pri probijanju zvučnog zida"

Sonic boom

Zvuk eksplozije koji nastaje pri probijanju zvučnog zida. Obično ga čujemo kada avion prelazi brzinu zvuka iznad naših glava. Takođe manji "sonic boom" je onaj pucanj (kočijaške) kandžije. Zvuk pucnja iz vatrenog oružja je značajnim delom zvuk koji nastaje kada metak probija zvučni zid.

"precizni strelac"

Marksman (sharpshooter)

U bukvalnom prevodu: precizni strelac.
Osoba veoma vešta u preciznom gađanju.

* vidi: Odeljenski snajperista

"precizno bombardovanje"

Precision bombing

Precizno bombardovanje. Za razliku od tepih bombardovanja, predstavlja nameru bombardovanja mete sa što većom preciznošću i uz što manju kolateralnu štetu.

Prevrat

* isto kao: Državni udar

Projektil zemlja-vazduh


SAM (surface-to-air missile)

Projektil dizajniran da bude lansiran sa zemlje da bi uništio letelicu ili drugi projektil u letu. To je jedna vrsta protivazdušne odbrane. U novije vreme SAM-ovi su najvažnije sredstvo protivvazdušne odbrane.

Propaganda

Forma komunikacije usmerena na to da postigne da populacija zauzme određeni ciljani stav prema određenoj stvari.
Jedan od dva najčešća metoda propagande je prezentovanje pažljivo odabranih informacija da ohrabre određene racionalne zaključke. Drugi metod je korišćenje "energičnih" poruka da proizvedu emocionalne pre nego racionalne reakcije prema prezentovanim informacijama.

Protivtenkovska puška

Anti-tank rifle

Противотанковое ружьё (ПТР)

Vrsta pušaka namenjenih za probijanje oklopa vojnih vozila, pre svega tenkova. Praktično su potpuno povučene iz upotrebe nakon drugog svetskog rata jer je oklop tenkova tada postao predebeo.

Protivvazdušna obrana (PVO)

Anti-aircraft warfare (counter-air defence)

Противовозду́шная оборо́на (ПВО)

Psy ops, Psychological operations (PSYOP, PSYOPS)

Prema programu američke vojske, planirane operacije da prenesu odabrane informacije i pokazatelje publici da bi uticali na emocije, motive, objektivno razmišljanje i konačno ponašanje vlada, organizacija, grupa i individua. Cilj psiholoških operacija američke vojske je da izazovu ili pojačaju ponašanja povoljna za ciljeve SAD-a. Mogu biti korišćene i tokom mira i tokom konflikta.
Tri glavan tipa ovih operacija su: strateške, operacione i taktičke. Strateške PSYOP koriste informacione aktivnosti koje se sprovode kroz vladine agencije izvan vojske, koje mogu da koriste vojnu imovinu. Operacione PSYOP se sprovode kroz čitav opseg vojnih operacija, uključujući one tokom mira, u operacionoj zoni da bi promovisali efektivnost komadanata, kampanja i strategija. Taktičke PSYOP se sprovode kroz taktičke misije protiv protivničkih snaga.

Psihološko ratovanje

Psychological warfare (PSYWAR)

Uključuje sve aktivnosti koje pomoću psiholoških metoda imaju za cilj da izazovu planirane psihološke reakcije drugih ljudi. Različitim tehnikama se kod ciljne publika cilja sistem vrednosti, verovanja, emocije, motiviacija, rezonovanje i ponašanje. Ciljna publika mogu biti vlade, organizacije, grupe, individue, vojnici, civili, domaći, strani itd. Koristi se da oslabi nepoželjna i ojača stavove i ponašanja u korist ciljeva organizatora ovih akcija i ponekad se kombinuje sa tajnim operacijama i "false flag" (pod lažnom zastavom) taktikama. Često je cilj uništenje morala neprijatelja.
Psihološko ratovanje može biti označavano sličnim pojmovima kao što su: propaganda, "Psy Ops", političko ratovanje, "umovi i srca".

Puč

* same as: Coup d'état * isto kao: Državni udar

Pumperica

Pump-action shotgun

Sačmara pumperica. Sačmara koja se repetira povlačenjem prednjeg rukohvata napred i nazad.

Puškomitraljez

LMG (light machine gun)

Puškomitraljez ili laki mitraljez dizajniran da ga nosi jedan od članova tima pešadinaca, sa ili bez pomoćnika. Namena ove klase oružja je pre svega da se protivnička pozicija drži "pod pritiskom" (da ne mogu da se premeštaju i uzvraćaju vatrom) dok se drugi članovi tima premeste na željene pozicije.

Radar

RADAR (RAdio Detection And Ranging)

Радар (Радиолокационная станция)

Radar je uređaj koji koristi radio talase za određivanje prisustva, položaja (udaljenosti, visine i smera) i brzine objekata.

Raketni motor

Rocket engine

Ракетный двигатель

Vrsta mlaznog motora koji stvara mlaz isključivo korišćenjem "zapakovanog" raketnog goriva. Raketni motor ne treba atmosferski vazduh, ni nikakvu drugu spoljnju supstancu. Sve što je potrebno za reakciju je u samom njegovom rezervoaru.
Raketni motor sa unutrašnjim sagorevanjem stvara izuzetno snažan potisak i dostižu veliko ubrzanje. Nedostatak je u tome što troši daleko više goriva u poređenju sa drugim vrstama mlaznih motora.

Rat

War

Война

Rat je (trajnije) stanje oružanog sukoba između dva društva. Stanje kada nije rat obično se naziva "mir". Postoje i druge vrste rata gde nema upotrebe vojnog naoružanja kao što su na primer: ekonomski rat, hibridni rat, rat valuta, psihološki rat itd.

Rat valuta

Currency war

* also known as competitive devaluations

Валютные войны

Rat valuta je vrsta ekonomskog rata koji se vodi štampanjem novca. Jednostavno rečene države koje se upuste u rat valutama se nadmeću koja će veću inflaciju da napravi. Logika učesnika u ratu valuta je slična kako kad se dva prodavca nadmeću koji će više da spusti cene da bi pridobio kupce. Da bi povećali konkurentnost svoje izvozne robe na svetskom tržištu, namerno se kreira i pojačava inflacija (obaranje vrednosti novca) i tako izvozni proizvodi postaju jeftiniji za kupce iz inostranstva (čije valute vrede više). Time se osim stranim takođe nanosi šteta i domaćim privredama jer se svesno smanjuje zarada i kupovna moć domaće privrede. Konkuretni uzvraćaju inflacijom svoje valute i tako se stvara sveopšta inflacija koja opet uzrokuje druge ekonomske probleme i krize.
Rat valuta je jedan od načina na koji ekonomska kriza iz jedne države može da se prelije na ostale i da izaziva nove krize.

Ratna mornarica

Navy

* also known as: Maritime force

Военно-морские силы

Ratno lukavstvo ("ruse de guerre")

Ruse of war

Маскировка

Delo vojnog obmanjivanja protivnika. U ovakva dela spadaju sve mere usmerene na obmanjivanje protivnika o prisustvu, lokaciji, sastavu, radnjama i namerama svojih trupa. To na primer uključuje: postavljanje lažnih meta i mamaca, maskiranje vojnih obejakat i vozila, emitovanje radio poruka i ostavljanje dokumenata sa netačnim podacima itd.

Ratno vazduhoplovstvo (RV)

Air force

Военно-воздушные силы (ВВС)

Refleksni nišan

Reflex sight (Reflector sight)

Vrsta optičkog nišana koji omogućava da vidite svetleću končanicu uvek na nišanskoj liniji i cilju bez obzira pod kojim uglom se vaše oko nalazi. Sa njima je moguće nišaniti gledajući sa oba oka i biti fokusiran na cilj. Vidno polje strelca je praktično neometano. Refleksni nišan, u poređenju sa mehaničkim, omogućava kraće vreme nišanjenja i do dvostruko bolje grupisanje pogodaka.
Zovu se refleksni jer je končanica koju vidte zapravo refleksija (odraz) svetleće končanice koja se projektuje u vidno polje.

Revolver

Revolver

Револьве́р

Vrsta pištolja kod kojeg su metci smešteni u doboš (revolverski cilindar, burence) koji se okreće.

Sačma

Shot

Дробь

Sačmarica


Shotgun

Sabotaža

Sabotage

Саботаж

Nameran čin ometanja vojnog ili ekonomskog delovanja da bi se postigli određeni ciljevi. Sabotaža je najčešće izazivanje oštećenja ili uništenja opreme, mašina, oružja, municije, infrastrukture, ometanje logističkih linija itd. Krajnji cilj sabotaže je obično slabljenje protivnika ili usporavanje protivnika da nešto ne bi mogao da postigne na vreme ili onemogućavanje protivnika da ide određenim pravcem. U vojnom delovanju, sabotaža se najčešće naziva diverzija.

Saboter

Saboteur

Саботажник

Onaj ko čini sabotažu.

Samo dvostruka akcija (DAO)

Double-action only (DAO)

Vrsta mehanizma okidača kod kojeg se prilikom povlačenja okidača obavlja i napinjanje oroza i oslobađanje oroza. I ne mogu drugačije. Ovakva oružja nemaju sposobnost da zadrže oroz u napetom položaju pre povlačenja okidača. U današnje vreme ovakva oružja se proizvode isključivo zbog sigurnosti jer kod njih ne može da dođe do slučajnog opaljenja usled otpuštanja oroza pošto kod njih oroz nikada nije prethodno napet.

Sitna sačma

Birdshot

Sačma koja se sastoji od kuglica malog prečnika (obično od 2 do 5mm). Lovačka municija (patrone) punjene sitnom sačmom su pogodne za lov na ptice.

Snajper (Snajperist)

Sniper

Снайпер

Visoko trenirani precizni strelac, koji deluje sam ili u paru ili u snajperskom timu, održavajući vizuelni kontakt sa neprijateljem, i gađa mete sa skrivene pozicije i udaljenosti koja prevazilazi sposobnost neprijatelja da ih otkrije. Osim u preciznom gađanju, snajperisti se obučavaju u kamuflaži, navigaciji, preživljavanju u prirodi, infiltraciji, izviđanju, nadgledanju, imrpovizaciji i samostalnom odlučivanju o metama.

Napomena:

Kod nas se pojam "snajper" često upotrebljava za "snajpersku pušku" ili samo za "optički teleskopski nišan", što je pogrešno.

Sonar

SONAR (SOund Navigation And Ranging)

Гидролокатор

Sistem koji koristi prostiranje zvučnih talasa za navigaciju, komunikaciju, i detektovanje objekata (obično ispod površine vode).

Stealth tehnologija

Stealth technology

Стелс-технология

Skup taktika i tehnika kojim pojedina vojna vozila postaju manje uočljiva (u idealnom slučaju nevidljiva) za radare, infracrvene senzore, sonare i druge metode otkrivanja.

Tepih bombardovanje

Carpet bombing

Bombardovanje sa ciljem da se nanese što veća šteta na celoj odabranoj površini. Uobičajeno se postiže ispuštanjem velike količine klasičnih avionskih bombi bez navođenja. Izraz "tepih bombardovanje" priziva sliku eksplozija koje potpuno prekrivaju površinu na sličan način na koji tepih prekriva pod.
Tepih bombardovanje je u suprotnosti sa preciznim bombardovanjem kod kojeg je cilj jedna mala konkretna meta.

Tvrda moć

Hard power

Upotreba vojnih i ekonomskih sredstava (jedne države) za uticaj na ponašanje ili interese drugih političkih tela (drugih država). Jednostavno rečeno to je sposobnost da se prisile drugi da slede vašu volju.

Udarna igla

Firing pin

Ударник

Uzgon

Lift

Подъёмная сила

Uzgon, u aerodinamici, je sila koja je okomita na smer protoka vazduha preko površine krila. Uzgon je rezultat razlike pritiska sa donje (gde je veći pritisak) i gornje (gde je manji pritisak) strane krila. Pojednostavljeno rečeno, uzgon je sila koja podiže krila.
Zanimljivo je da se još uvek ne zna pouzdano kako se stvara uzgon na krilima aviona. Postoji više različitih naučnih objašnjenja od kojih su se neka pokazala kao netačna.

Vazdušna superiornost

Air supremacy

Господство в воздухе

Pozicija u ratovanje gde strana drži kompletnu kontrolu vazdušnog ratovanja nad protivnikom. Pozicija u kojoj protivničko ratno vazduhoplovstvo nije sposobno da se efektivno umeša.

Vazdušnokosmičke snage

Aerospace forces

Возду́шно-косми́ческие си́лы (ВКС)

Pre svega se misli na Ruske vazdušnokosmičke snage. Taj deo Ruskih vojnih snaga nastao je 2015. spajanjem ratnog vazduhoplovstva i vazdušnokosmičke odbrane.

Vojna doktrina

Military doctrine

Военная доктрина

Vojna doktrina je zvanični formalni izraz vojne nauke, znanja, iskustva i mišljenja jedne vojske o tome kakvi su savremeni konflikti, kako se pripremiti za njih i kako se bori u tim konfliktima da bi se došlo do uspeha.
Doktrina je autoritativna ali nije konkretan recept ni dogma nego zahteva rasuđivanje tokom primene. To je više vodič nego konkretno upustvo. Dovoljno precizna da vodi vojne aktivnosti a opet dovoljno univerzalna da može biti primenjena u različitim situacijama. Cilje je da podstakne inicijativu i kreativno razmišljanje. Doktrina povezuje teoriju, istoriju, eksperimente i praksu. Doktrina obezbeđuje okvire, principe, lexikon, standarde, preporuke i sl. da ih koriste vojni planeri i lideri.

"vertikalno uzletanje i sletanje" (VTOL)

VTOL (Vertical Take-Off and Landing)

"vertikalno/kratko uzletanje i sletanje" (VTOL)

V/STOL (Vertical and/or Short Take-Off and Landing)

Letelica sa kratkim uzletanjem i sletanjem koja takođe može da uzleće i sleće vertikalno..

Vojnik

Soldier

Солдат

Zatvarač

Bolt

Затвор

Zrno

Bullet

Пуля

Zrno može biti deo metka (projektil) ali takođe zrno može biti i samostalno kao kod vazdušnih pušaka.

Zrno s punom metalnom košuljicom (FMJ)

FMJ (Full Metal Jacket)

Пуля с цельнометаллической оболочко

U bukvalnom prevodu: zrno sa punom (celom) metalnom košuljicom.
U suštini svako zrno kod kojeg je meko olovno jezgro barem od napred i sa strana obloženo sa tvrdim metalom (tvrđim od olova). Praktično svi standardni vojni metci imaju ovakva zrna. Cilj je pre svega da se ograniči ubojitost. Probojnost je veća ali zrno se manje širi i stvara manje rane.
U novije vreme, ova zrna se namerno dizajniraju tako da se pri pogotku u tkivo tumbaju i raspadaju tako da i pored cele metalne košuljice ipak nanose što veće rane.

Field strip

U bukvalnom prevodu "rastavljanje na terenu". Rastavljanje oružja samo na najosnovnije delove i samo u toj meri koliko je potrebno za otklanjanje zastoja i najosnovnije čišćenje oružja.

ILS (Instrument landing system)

Sistem koji omogućava precizno vođenje letelica pri prilaženju i sletanju, pomoću instrumenata, na pistu da bi postigao bezbedno sletanje tokom nepovoljnih metoroloških uslova.

Irregular warfare

Ratovanje u kojem jedan ili više boraca nije pripadnik regularnih vojnih jedinica.

MANPAD, MPAD (Man-portable air-defense systems)

Prenosni sistem za lansiranje projektila zemlja-vazduh (SAM) koji se ispaljuje sa ramena strelca. Uobičajeno koriste infracrveno vođenje koje usmerava projektil prema izvoru toplote na letelici. Uobičajeno su sposobna za obaranje letelica na manjim visinama, naročito helikoptera.
Ova oružja su pod naročito velikom pažnjom bezbednosnih i antiterorističkih službi jer bi mogli biti korišćena od strane terorista za obaranje civilnih aviona i uzrokovanje ogromne štete (uz mala ulaganja).

MRAP (Mine Resistant Ambush Protected)

Otporno na mine, zaštićeno od zaseda. Vrsta vojnog transportnog vozila koje je zaštićeno od pogodaka metcima i šrapnelima a takođe je sposobno da sačuva živote posade čak i u slučaju ekspolozije nagazne mine. To su inače opasnosti na koje su obična vojna transportna vozila (džipovi i kamioni) izuzetno ranjivi.
MRAP vozila su ponekad opremljena dodatnom kašikom ili "rukom" za sklanjanje mina bez izlaska posade iz vozila.

MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle)

Višenamensko oklopno vozilo. Pre svega, nova vojna modularna oklopna vozila koja se mogu relativno lako (pomoću izmene modula) adaptirati za različite namene. Mogu biti korišćena kao: oklopni transporter pešadije, borbeno vozilo pešadije, inžinjerijsko vozilo, komandno vozilo, ambulantno vozilo, lakše samohodno artiljerijsko oružje, samohodni protivavionski top i sl.

MRUV (Mine Resistant Utility Vehicle)

Podvrsta MRAP vozila. Manji, lakši i dizajnirani za urbane operacije. To su obično četverotočkaši nešto krupniji od džipova.

NOTAR (no tail rotor)

Sistem za helikoptere koji zamenjuje repni rotor. U bukvalnom prevodu, "no tail rotor" znači "nema repnog rotora". Prednosti NOTARA-a u odnosu na repni rotor je veća sigurnost (repni rotor je veoma ranjiv) i veliko smanjenje spoljašnje buke. NOTAR helikopteri su među najtišima.
NOTAR koristi propeler unutar repa koji duva vazdug uzduž dva proreza koji stvaraju "Koanda efekat" koji menja protok vazduha oko repa i uzrokuje potisak suprotan obrtnom momentu trupa (koji je reakcija na rotiranje glavnog rotota).

Pistol

* a type of handgun.

Pellet

* Same as: Shot

Round

* same as: Cartridge
* isto kao: Metak

Shell

* same as: Cartridge

Shotgun slug

Vrsta zrna za lovačku municiju (patrone) koje zamenjuje sačmu sa samo jednim velikim zrnom.

Striker

* same as: Firing pin

Supercruise

Trajni let letelice nadzvučnom brzinom, efikasno i bez korišćenja forsaža.

Unmanned combat air vehicle (UCAV)

* isto kao: Combat drone

Unmanned ground vehicle (UGV)

Kopneno vozilo u kojem se ne nalazi ljudski vozač. Može biti potpuno autononmno (samostalno) ili upravljano daljinski.

MajkaSvuhOruzja.com 29.5.2016 (prvi put objavljeno 23.5.2014)